Tuesday

दशैँ प्रार्थना-Tuesday, 10/16/2012 द्वितीया (Second Day) Joy Day


पवित्र आत्माको फल आनन्द हो।
The fruit of the Holy Spirit is joy.

प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरी पनि भन्दछु, आनन्द गर। (फिलिप्पी ४:४, Philippians 4:4)

Today, pray that Nepalis everywhere will know the joy of the Lord Sri Jesus Christ. Pray for families who are in mourning now to experience new joy in the Lord.

आज, प्रार्थना गर्नुहोस्- “पिता परमेश्वर, सबै नेपालीहरुलाई तपाईंको आनन्द दिनुहोस । सबै बिलाप गर्नेहारुलाई सान्त्वना दिनुहोस ।“

No comments:

Post a Comment