Thursday

Dashain Daily Prayer (दशैं दैनिका प्रार्थना): Faithfulness Day

Thursday, 10/14/2010
सप्तमी (Seventh Day)
Faithfulness Day

पवित्र आत्माको फल बिश्वस्तत हो ।
The fruit of the Holy Spirit is faithfulness.

हामी पछि हट्ने र विनाश परिनेहारुमध्य्का होइ्नौं, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरुमध्य्को हौं ।
(हिब्रु १०:३९, Hebrews 10:39)

Pray that Nepalis everywhere will put their trust in the Lord Sri Jesus and receive his salvation.

आज, प्रार्थना गर्नुहोस्-

“पिता परमेश्वर, सबै नेपाली र भूटानीहरुलाई प्रभु श्री येशुमाथि विश्वस दिनुहोस्, ताकी तीनिहरुले तपाईंको मुक्ती ग्रहण्
गर्छन् ।“

No comments:

Post a Comment