Tuesday

दशैँ प्रार्थना- Tuesday, 10/23/2012 नवमी (Ninth Day) Self-control Day

By A.D. Thomas

पवित्र आत्माको फल संयम हो।
The fruit of the Holy Spirit is self-control.

पर्खाहरू भत्किएको नगरझैँ आत्मसंयम नभएको मानिस हो। (हितोपदेश २५:२८, Proverbs 25:28)

Today, pray especially for Nepali youth to have self-control. Ask God to give you victory over sin and temptation. Fix your mind on TriEak Parmeshwar.

आज, प्रार्थना गर्नुहोस्- प्रभु श्री येशु, म तपाईंमाथि ध्यान गर्छू। मलाई र सबैलाई संयम दिनुहोस् । मेरो पाप क्षामा गर्नुहोस्।

No comments:

Post a Comment